dr Bojan Todosijević

Viši naučni saradnik, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Institut društvenih nauka, Beograd
Istraživač, dizajn uzorka u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: btodosijevic@idn.org.rs
Lična strana: http://www.idn.org.rs/istr_bojan_todosijevic_cir.php
Research Gate favicon https://www.researchgate.net/profile/Bojan_Todosijevic

Biografija:
Istraživanja dr Bojana Todosijevića fokusirana su na razumevanje društvenih i političkih stavova i političkog ponašanja. U svojim radovima se bavio problemima strukture ideologije, i ulogom ideoloških orijentacija kao medijatora veze između psiholoških dispozicija i političkih stavova. Takođe se bavi istraživanjem nacionalističkih stavova, političke tolerancije, te populističke ideologije. U novijim radovima u centru pažnje Bojanovih radova je izborno ponašanje građana Srbije. Njegove radove karakteriše komparativni pristup, tj. uporedno analiziranje podataka iz različitih zemalja. Ekspert je u oblasti statističke analize podataka i metodologije istraživanja javnog mnenja.