Stefan Janković (1987)

Istraživač-saradnik na Institutu za sociološka istraživanja i doktorant na Odeljenju za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu
Direktor terena u timu ESS Srbija

Polja ekspertize i uža istraživačka interesovanja su prostorna, politička i kulturna sociologija, kao i sociološko-saznajni problemi i problemi društvene marginalizacije. Kao učesnik nekoliko istraživačkih projekata o preduzetništvu, društvenoj stratifikaciji, teritorijalnim disparitetima i političkim i ekonomskim elitama u Srbiji, ekspertizu je sticao u jednako kvantitativnoj i kvalitativnoj metodologiji, kao i koordinaciji prikupljanja i obrade podataka. Autor je nekoliko stručnih članaka, objavljenih u domaćoj i stranoj naučnih periodici, kao i poglavlja u monografijama.