fotografija Tamare Petrović Trifunović
Tamara Petrović Trifunović

Istraživač saradnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačica u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: evena304@gmail.com
https://fvm.academia.edu/TamaraPetrovi%C4%87

Tamara Petrović Trifunović je doktorand na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde piše disertaciju o ulozi diskursa o kulturi u simboličkim borbama u savremenoj Srbiji. U 2018. je stekla zvanje istraživača saradnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prethodno je učestvovala na projektima Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2012-2014) i istraživačica (2014-2016). Učestvovala je u nekoliko projekata koji su se bavili analizom medijskog diskursa i političke komunikacije, kao i u projektima iz oblasti roda i migracija. Objavljivala je na srpskom i engleskom jeziku u recenziranim naučnim časopisima i zbornicima i sa kolegama priredila tri tematska zbornika. Polja njenog interesovanja su studije diskursa, sociologija kulture, sociologija politike i simbolička geografija. Članica je Evropske sociološke asocijacije.