Tijana Vesić Pavlović

Docent za engleski jezik na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Istraživačica, članica tima za prevođenje i usaglašavanje upitnika

Kontakt:
E-mail: tvesic@mas.bg.ac.rs
Lična strana: http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/35

Tijana Vesić Pavlović je profesor engleskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu (2007) i doktorsku disertaciju (2016) iz oblasti kognitivne semantike. Zaposlena je u zvanju docenta za engleski jezik na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavila veći broj radova u naučnim časopisima i zbornicima. Ima dugogodišnje iskustvo u prevođenju i lekturi upitnika, istraživačkih izveštaja i naučnih radova, kao i u usmenom prevođenju fokus grupa i naučnih konferencija.