Vera Backović

Docentkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Zamenica nacionalnog koordinatora u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: vera.backovic@f.bg.ac.rs
Lična strana: http://www.f.bg.ac.rs/sociologija/zaposleni_od?IDZ=455

Oblasti njenog interesovanja su urbana sociologija (socioprostorna transformacija i džentrifikacija) i ruralna sociologija.