fotografija Vladimira Mentusa
Vladimir Mentus

Istraživač saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd
Istraživač u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: vmentus@idn.org.rs
http://www.idn.org.rs/istr_vladimir_mentus_eng.php?nav=istr

Biografija
Kao stipendista Ministarstva prosvete 2011. bio je saradnik na projektu u Institutu za sociološka istraživanja u Beogradu. Od decembra 2012. zaposlen je kao istraživač pripravnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Novembra 2015. izabran je u zvanje istraživač saradnik. Doktorsku diseraciju je odbranio 2017. na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U radu se primarno fokusira na socijalnu psihologiju i ekonomsku sociologiju.