Predstavljeni nalazi Runde 8 Evropskog društvenog istraživanja o stavovima prema državi socijalnog staranja

U Briselu je 11. septembra na predstavljanju najnovijih podataka o stavovima građana koji su bili deo poslednjeg EDI istraživanja prema državi socijalnog staranja prisustovala i predstavnica EDI tima Srbije Aleksandra Marković. Stavovi prema državi socijalnog staranja bio je posebno dizajnirani Modul EDI upitnika koji je bio uključen najpre u Rundu 4 (2008/2009), a zatim i ponovljen u Rundi 8 (2016/2017) EDI istraživanja.

Najnoviji podaci, ali i uporedni nalazi istraživačkih ciklusa koji su u okviru rotirajućih modula imali modul koji se odnosio na državu socijalnog staranja, predstavljeni su od strane vodećih akademika koji se bave ovom temom i koji su učestvovali i u izradi modula.   

Nakon uvodne reči o konceptu Evropskog društvenog istraživanja, najpre su kratko predstavljeni istraživački nalazi iz 2008/2009 godine kada je Modul o državi socijalnog staranja prvi put bio jedan od rotirajućih modula. Moglo se čuti nešto o tome kako je došlo do interesovanja za uključivanje ovakvog modula u jedan od istraživačkih ciklusa, ali i o metodološkom pristupu kojim se nastojalo na adekvatan način doći do operacionalizacije pojmova države socijalnog staranja i merenja stavova Evropljana koji su bili deo Evropskog društvenog istraživanja.

Osnovne nalaze iz poslednjeg istraživačkog ciklusa (Runda 8 2016/2017) predstavio je Bart Meuleman, profesor i istraživač u Centru za sociološka istraživanja, KU Leuven. O uporednoj perspektivi nalaza iz dve runde koje su uključivale rotirajući Modul o državi socijalnog staranja, kao i o osnovnim trendovima koje je moguće uočiti, govorio je Christian Staerklé, profesor socijalne psihologije na Fakultetu društvenih i političkih nauka Univerziteta Lozane.

Poslednji Modul o državi socijalnog staranja iz Runde 8 uključio je i ispitivanje stavova Evropljana o uvođenju univerzalne sheme osnovnih prihoda (universal basic income scheme), a osnovne nalaze predstavila je Femke Roosma (docentkinja sociologije, Univerzitet Tilburg). Konačno, sesiju je zatvorila Sharon Baute (postdoktorska istraživačica, KU Leuven), koja je govorila o budućnosti evropskih politika o socijalnom staranju.

Nakon predstavljanja i diskusije u Briselu, osnovni nalazi Runde 8 o Modulu države socijalnog staranja postali su dostupni i za javnost, a publikaciju je moguće preuzeti na sajtu Evropskog društvenog istraživanja: http://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_toplines_issue_8_welfare.pdf